ALGEMENE VOORWAARDEN MOONRISE VA
OPDRACHT
1.1 Deze voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde
voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing in de verhouding tussen de opdrachtgever en
Moonrise VA, inclusief maar niet beperkt tot alle aanbiedingen van, opdrachten aan en met
Moonrise VA gesloten overeenkomsten.
1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden gedurende vier weken, tenzij de aanbieding anders
vermeldt.
1.3 Aan informatie in offertes, prospectussen, folders, social media en ander materiaal van Moonrise
VA kunnen geen rechten worden ontleend.
1.4 De overeenkomst geldt als gesloten en volledig bewezen door de opdrachtbevestiging van
Moonrise VA.
1.5 Moonrise VA bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd.
Het bepaalde in artikel 7:404, 7:409 en 7:422 BW is op opdrachten aan Moonrise VA uitgesloten.
1.6 Moonrise VA neemt door het aanvaarden van een opdracht een inspanningsverplichting op zich.
Moonrise VA voert de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend
beroepsbeoefenaar uit. Niet wordt ingestaan voor het bereiken van het beoogde resultaat.
1.7 Opdrachtgever dient alle voor behandeling noodzakelijke gegevens en informatie aan Moonrise
VA te verstrekken. Indien hieraan niet wordt voldaan, is Moonrise VA gerechtigd tot opschorting van
de uitvoering van de opdracht.
1.8 Opdrachtgever dient Moonrise VA onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden
die van belang zijn voor de uitoefening van de opdracht. Voorts staat de opdrachtgever in voor de
juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan Moonrise VA verstrekte gegevens en
informatie.

DECLARATIES
2.1 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege.
2.2 Moonrise VA is gerechtigd om periodiek haar tarieven aan te passen.
2.3 Naast het honorarium wordt de opdrachtgever aan Moonrise VA verschuldigd de onkosten die
bestaan uit kosten zoals reis- en verblijfkosten, welke door haar zoveel mogelijk onderbouwd worden
gedeclareerd.
2.4 Door het verlenen van de opdracht en de aanvaarding daarvan door Moonrise VA, aanvaardt de
opdrachtgever aansprakelijkheid voor de voldoening van de met betrekking tot de opdracht
verzonden declaraties.
2.5 Moonrise VA is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen.
2.6 Moonrise VA is gerechtigd tussentijds te declareren.
2.7 Betalingen van opdrachtgever strekken steeds eerst tot voldoening van verschuldigde rente,
kosten en schade en vervolgens van opeisbare declaraties die het langst openstaan.

2.8 Betalingen door opdrachtgever dienen zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden.

TIJDIGE BETALING
3.1 De betalingstermijn van declaraties is veertien dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de
hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
3.2 Indien een declaratie, dan wel een voorschot als bedoeld in artikel 3, na afloop van de
betalingstermijn en ondanks schriftelijke aanmaning tot betaling van de zijde van Moonrise VA, niet
wordt voldaan, kan de uitvoering van de opdracht worden opgeschort. Van deze opschorting zal de
opdrachtgever schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
3.3 Klachten over declaraties en prestaties van Moonrise VA dienen binnen zeven dagen na het
moment waarop kennisgenomen werd of redelijkerwijs kennis genomen had kunnen worden van het
handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven te worden ingediend. Het indienen
van een klacht ontheft een klager niet van de plicht declaraties tijdig te voldoen en laat het bepaalde
in het tweede lid onverlet.
3.4 Indien de opdrachtgever de declaratie niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de
opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim. Vanaf het moment dat de termijn in de
ingebrekestelling is verstreken, is de opdrachtgever aan Moonrise VA de wettelijke handelsrente
verschuldigd over het volledige factuurbedrag.
3.5 Indien Moonrise VA incassomaatregelen moet nemen ter incassering van een of meer
openstaande declaraties, wordt de opdrachtgever tevens de buitengerechtelijke incassokosten
verschuldigd ter hoogte van tien procent van de openstaande vordering, met een minimum van
€250.

AANSPRAKELIJKHEID
4.1 Indien in de werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van de aan Moonrise VA
verstrekte opdracht een of meer fouten worden gemaakt en Moonrise VA aansprakelijk daarvoor is,
is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever en derden te betalen totale
schadevergoeding beperkt tot het bedrag van de laatste factuur.
4.2 In geval van aansprakelijkheid van Moonrise VA is deze uitsluitend aansprakelijk voor
vervangende schadevergoeding d.w.z. een vergoeding van de waarde van de achtergebleven
prestatie.
4.3 Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien Moonrise VA aansprakelijk is voor de fouten
van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden,
registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
4.4 De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens indien Moonrise VA haar diensten heeft geweigerd
en hieruit schade is voortgevloeid.
4.5 Enige vordering van de opdrachtgever vervalt een jaar vanaf het moment dat de vordering is
ontstaan.

4.6 Deze aansprakelijkheidsbeperking is mede gemaakt ten behoeve van degenen die voor Moonrise
VA werkzaam zijn, al dan niet in loondienst, zodat dezen zich eveneens op deze
aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

DUUR
5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij beide partijen schriftelijk een
bepaalde tijd afspreken.
5.2 De overeenkomst mag door ieder der partijen per direct per aangetekend schrijven worden
opgezegd in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen, een curator,
bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, haar activiteiten staakt of indien er een situatie is
ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt.
5.3 Nadat de opdracht door Moonrise VA is beëindigd, staan alle in het dossier aanwezige van de
opdrachtgever afkomstige stukken aan deze ter beschikking. De opdrachtgever kan deze desgewenst
bij Moonrise VA opvragen. Moonrise VA zal het overblijvende dossier gedurende zeven jaar bewaren.

ALGEMEEN
6.1 Partijen betrachten geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij over en van de andere
Partij verkrijgen tijdens de opdracht.
6.2 Moonrise VA behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot
producten van geest, zoals werkwijzen, adviezen, contracten, welke Moonrise VA
gebruikt/ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de opdracht en ten aanzien waarvan
Moonrise VA auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan
maken.
6.3 Het is de Opdrachtgever verboden die producten te (laten) verveelvoudigen, openbaren of te
exploiteren.
6.4 Tijdens de uitvoering van de opdracht communiceren partijen via email, whatsapp en andere
communicatiemiddelen. Partijen erkennen dat daaraan risico’s kleven, zoals vervorming, vertraging
en virussen. Partijen zijn niet jegens elkaar aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik
van email, whatsapp, en andere online communicatiemiddelen. Partijen zullen al hetgeen
redelijkerwijs van het verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van
voornoemde risico’s.
6.5 Het is opdrachtgever niet toegestaan de overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij
Moonrise VA schriftelijk hiermee akkoord gaat. Opdrachtgever blijft naast deze derden aansprakelijk
voor de verplichtingen uit de overeenkomst en de algemene voorwaarden.
6.6 Opdrachtgever vrijwaart Moonrise VA voor eventuele aanspraken van derden die in verband met
de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan
opdrachtnemer toerekenbaar is.
6.7 Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van Moonrise VA welke van dien aard zijn dat
(verdere) naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van haar gevergd kan worden,
waaronder onder meer het wegvallen van de elektriciteit, het wegvallen van het bereik via wifi dan

wel het wegvallen of op enige wijze niet toegankelijk zijn van het door partijen gebruikte platform
voor het aanleveren van de diensten, gelden als overmacht en geven Moonrise VA het recht de
overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel te annuleren zonder enige verplichting tot
schadevergoeding. In geval van een tijdige overmacht heeft Moonrise VA het recht naar keuze of de
levering gedurende de overmacht op te schorten of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde
deel te annuleren, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
6.8 Wijziging van de overeenkomst kan slechts geschieden door middel van een schriftelijke
bevestiging daarvan door Moonrise VA.
6.9 Op de overeenkomst tussen Moonrise VA en haar opdrachtgevers en cliënten is Nederlands recht
van toepassing.
6.10 Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.